tisdag 24 september 2013

Prisutdelning vid Stiftelsen för Strategisk Forskning

Har just närvarat vid prisutdelning på Stiftelsen för Strategisk Forskning där tolv unga forskare fått tre miljoner var för att komma hem från utlandet för att fortsätta sin forskning i Sverige.

De alla berättade med stort engagemang och på ett lättbegripligt sätt vad de forskar om och nyttan. För flera handlar det om att förstå och motverka sjukdomar.

Härligt att de fått perspektiv från utlandet, men nu får fina villkor att verka i Sverige!

KGE


- Posted using BlogPress from my iPhone

torsdag 12 september 2013

Intervju om minoritetspolitiken med Sveriges Radio

Idag har jag intervjuats av Sveriges Radio om politiken för Sveriges nationella minoriteter. Varför jag? Därför att Konstitutionsutskottet där jag är ledamot ansvarar för minoritetspolitiken i riksdagen. Konstitutionsutskottets övergripande tema är att främja svensk demokrati. Demokrati betyder inte bara att det som majoriteten röstat fram gäller . Skydd av minoriteters rättigheter är också en nödvändig del av demokrati.

Minoritetspolitiken har fått ett ordentligt uppsving sedan Alliansregeringen tog vid år 2006 och Folkpartiet fick ansvaret för frågorna i regeringen. Nyamko Sabuni var ledande statsråd för att ta fram en strategi förminoritetsfrågor och lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Hennes efterträdare Erik Ullenhag lägger nu fram nya satsningar varje år för att minoriteternas lagstadgade rättigheter ska omsättas i praktiken.

Vad går då minoritetspolitiken ut på?

-Att de nationella minoritetsspråken hålls levande och utvecklas.

-Att minoriteterna känner sig delaktiga och har inflytande i frågor som rör dem.

-Att personer som tillhör minoriteterna skyddas från diskriminering och fördomar.

De stora stegen på minoritetspolitikens område har skett genom att så många som 64 kommuner och 12 landsting/regioner anslutit sig till att bli förvaltningsområden. Det innebär bla. att enskilda får rätt att använda sitt språk i kontakterna med kommunen och myndigheter och också rätt till förskola och äldreomsorg på det språk förvaltningsområdet gäller.

Brist på lärare och personal med rätt språkkompetens har varit ett betydande hinder för att möta den efterfrågan som finns på förskola och äldreomsorg med inriktning på de nationella minoritetsspråken.

Jan Björklund och Erik Ullenhag har därför nyligen presenterat åtgärder för att fler ska bli lärare i dessa fem språk. Lärosäten har fått i uppgift att utbilda ämneslärare och det tryggar utbildningen på lång sikt, men på kort sikt ska också göras insatser för att få fram lärare till bl.a. modersmålsundervisninvg, bl.a validering av kunskaper och studier på deltid för dem som jobbar.

Ett mycket efterlängtat beslut från minoriteternas sida kom i veckan : kravet på att ha grundläggande kunskaper i minoritetsspråkför att kunna få del av modersmålsundervisning tas bort. Det gör att fler har rätt till modersmålsundervisning och kan återta och errövra ett språk som funnits i släkten, men som är ett nybörjarspråk för den unge.

Minoritetspolitik är rättighetspolitik. Många vill ”mer och bättre”. Då gäller det att visa att talet inte är läpparnas bekännelse utan att rättigheter och andra vackra ord blir verklighet. Folkpatiet levererar och därför var det en rolig intervju.

tisdag 3 september 2013

Smartare arbetssätt gör akuten effektivare


Alliansens partisekreterare besökte igår Linköping och tillsammans med dem besökte jag akuten på Universitetssjukhuset i Linköping. Anledningen till besöket var att akuten genomfört genomgripande förändringar i sina arbetsmetoder och organisation och detta ger stora effekter på hur många som snabbt får träffa en doktor, hur arbetsklimatet upplevs av de anställda och för klinikens kostnader.
  
Verksamhetschefen gjorde tydligt att bra akutvård till stor del handlar om logistik. Han berättade om att akutmottagningar inte funnits särskilt länge – i Linköping sedan 1969 – och att många akutmottagningar använts - och fortfarande används - som utbildningsplats för nya läkare. Men det är ju sunt förnuft att det måste vara välutbildad och erfaren personal i första linjen som gör bedömningar av patienter som kommer in akut! Så vi här i Linköping har gjort ändringar utifrån det, sa verksamhetschefen Urban Säfwenberg.

Hur gick det då till? Vi bestämde oss för att fråga ”Varför?” mycket oftare, och hitta åtgärder till de problem vi ser, sa Säfwenberg. Mätning och återkoppling till personalen har också fått en mycket central roll för att hela tiden försöka veta hur saker ligger till och för att rätta till problem innan de blir stora. Fem minuter kan alla i personalen träffas tillsammans framför Lean-tavlan varje dag, även på en akutavdelning (se bilden). Någon kanske måste vara kvar hos en patient, men det är inte samma personer varje dag som är borta, menade Säfwenberg.

Detta nya arbetssätt har gjort kliniken mer välfungerande till gagn för patienter, anställda och skattebetalarna. Det var ett mycket intressant besök!

KGE