onsdag 25 april 2012

Besök på Linköpings Universitet för stärkt forskning


Från den 1 maj är jag tjänstledig från riksdagen fram till årsskiftet 2012/13. Det har därför varit en hel del att göra på sista tiden och blogginläggen har varit mindre täta.

Till hösten kommer en av mandatperiodens viktigaste propositioner - forskningsproppen som sträcker sig över 4 år- och den är viktig både för Sveriges och Östergötlands utveckling. Därför har jag under våren arbetat med att lyfta kunskapen om Linköpings Universitets styrkeområden hos nyckelpersoner.

Något av det mest spännande som hänt på sista tiden var ett besök på Linköpings universitet där FP:s ledamöter i utbildningsutskottet, Reza Zarenoe, lokal folkpartist i landstinget, och jag träffade ledningen för universitetet och den medicinska fakulteten och flera framgångsrika forskare. Fokus för vårt program var LiUs stora styrka i att kombinera medicin och teknik. Bl.a. gjorde vi ett besök på CMIV (Centrum för medicinsk bildvetenskap) där vi fick se fantastiska resultat av medicin- och teknikforskning med mycket stor patientnytta (fotot). 

Mitt budskap är och att det är dags att höja de statliga forskningsanslagen till LiU som varit mycket låga i jämförelse med andra stora universitet. Likaså bör LiU komma väl ut när det gäller att öka antalet studieplatser på läkarutbildningen. Läkarutbildningen har varit mycket framgångsrik och regionalt är de här redo att bygga ut med nästan 50 platser genom ett ökat samarbete med sjukhuset i Norrköping. Det är utom allt tvivel att LiU förtjänar och kan göra nytta av ökade resurser och att en utökning av antalet platser på läkarprogrammet är efterfrågad både från studenter och allmänhet.

Den 30 maj kommer min motion om utländska doktorande upp i kammaren. Jag vill att forskarstuderande ska få likvärdiga villkor som arbetskraftsinvandrare. Jag får många brev från utländska doktorander som är oroliga för sin sitution och som stödjer mig. Nyligen fick jag mail från en doktorande somstartat en petition och facebokksida till stöd för min motion. På tre dagar hade han fått över 1000 namnunderskrifter. Härligt! Motionen kommer troligen som vanligt bli avslagen, men jag hoppas den bidrar till att regeringen kommer med förslag till lagändring till hösten, antingen i forskningspropositionen eller i en proposition grundad på utredningen om Cirkulär migration.

Ett annat område som jag jobbat med under våren är att ta steg för ett utökat meddelarskydd i offentlig verksamhet som finansieras med skattepengar. Sedan förra året har jag drivit på för ett starkare meddelarskydd och whistleblowerskydd. KU höll nyligen debatt - jag var då mycket tydlig med att FP och vi liberaler under lång tid drivit frågor för ökad yttrandefrihet (mitt anförande är nr 10) - och ett enigt KU manade på regeringen att ta konkreta steg inom detta område. Jag hoppas att en parlamentarisk utredning kan tillsättas före sommaren. 

Själv deltar jag i en offentlig utredning för en ny vallag och ett mer demokratiskt system i Sverige. Vi håller just på att fördjupa oss i elektroniska val. Ett mycket spännande område där Norge ligger i framkant.

Under min tjänstledighet kommer jag inte uppdatera bloggen, utan jag önskar alla läsare en härlig sommar och höst. På återhörande!

KGE

torsdag 29 mars 2012

Steg framåt för ökat meddelarskydd

KU har idag på morgonen justerat ett betänkande om tryck- och yttrandefrihet som manar på regeringen att tillsätta en utredning för att ett utökat meddelarskyddet för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Senaste dagarna har vi i KU fått löften från regeringen om att de arbetar med direktiv till en sådan utredning. Förhoppningsvis kan en utredning tillsättas före sommaren. Det är mycket bra att det konkret börjar hända saker på detta område!

Ökad valfrihet i omsorgen har betytt att meddelarskyddet och möjligheten för personal att påtala missförhållanden har begränsats, genom att anställda i privat verksamhet inte har samma rättigheter och skydd som dem i offentlig verksamhet.  

För att kunna främja konkurrens i välfärdssektorn och samtidigt upprätthålla förtroendet är det mycket angeläget att personalen har samma möjligheter att kunna rapportera missförhållanden oavsett om verksamheten är privat eller offentlig.

År 2001 gjordes en utredning för att kunna ta steg inom detta område. Den lämnade dock inga avtryck. Nu tar vi nya tag! Behovet av ett stärkt skydd för dem som rapporterar om förhållanden som är viktiga att uppmärksamma allmänheten på är stort. Inte minst höstens vårdskandaler har visat detta.

Visst är detta inte är en lätt fråga då meddelarskyddet, med efterforskningsförbud och repressalieförbud, kan vara motsatser till de lojalitetskrav som privatanställda normalt har mot sina arbetsgivare. Samtidigt har meddelarskydd kunna fungera i privata verksamheter då landsting via avtal krävt att de anställda ska ha samma meddelarfrihet som om verksamheten fortsatt i offentlig regi. Problemet med avtal har varit att det är svårt att veta vilken rättslig ställning ett sådant avtal verkligen har och vilka verksamheter som infört detta. Det har funnits regionala skillnader p.g.a. att politiker och upphandlare varit olika kunniga i frågan. Det har helt enkelt varit svårt både för anställda och de som brukar tjänsten att veta i vilka verksamheter man kunnat räkna med meddelarskydd.

Vi liberaler värnar den fria åsiktsbildningen. Människor som visar prov på stort civilkurage och vågar lyfta fram missförhållanden förtjänar både vår beundran och ett starkare juridiskt skydd. Därför har vi verkat för ett utökat meddelarskydd och ett starkare skydd för whistleblowers. KU:s arbete senaste tiden med dessa frågor gör skillnad. Fortsatt debatt och beslut om yttrandefrihet och meddelarskydd  i riksdagens kammare sker den 12 april.

KGE

tisdag 20 mars 2012

Roligt att träffa engagerade ungdomar!

I fredags praktiserade 349 gymnasister som riksdagsledamöter inom ramen för Ungdomens riksdag. Elever från fem skolor från Östergötland deltog. Åtta av eleverna hade jag träffat innan då vi tillsammans var på Corren för intervju (som publicerades i måndags 12 mars – tyvärr inte på nätet).

Jag engagerade mig i Ungdomens riksdag för att jag tycker det är viktigt att uppmuntra ungas samhällsengagemang och intresse för politik. Jag ville bidra till att ge unga ökad förståelse för demokrati och det politiska systemet. Ett annat skäl var att jag tänkte att det skulle bli roligt att lyssna till vilka frågor ungdomar lyfter och hur de tänker.

Det var verkligen jättekul att träffa dessa engagerade unga i fredags! Många av deras motioner är välskrivna. Diskussionerna i utskottet där jag var ordförande (utbildningsutskottet) var mångsidiga. Jag lyssnade på några debattinlägg i riksdagens kammare som var oerhört bra. Jag hoppas jag bidrog till att ge de unga fortsatt engagemang och ökad kunskaper – mig gav de framtidstro!

I går var jag på Anders Ljungstetds gymnasium i Linköping och talade med elever som går i gymnasiesärskolan. Det blev bra diskussioner och för min del var det intressant att höra hur de ser på just skolformen gymnasiesärskolan – inte minst med tanke på att den snart ska ändras. Vi talade bl.a. om fördomar som finns kring gymnasiesärskolan och vad som ligger i ordet ”sär-”.  Jag blev förresten inbjuden särskilt för att jag skrivit en motion som ursprungligen var en idé från en elev i från just denna gymnasiesärskola. Motionen handlar om att byta namn på det bidraget förelever i gymnasiesärskolan som nu heter ”förlängt barnbidrag”. Är man över 18 år ska man ju inte ha barnbidrag, utan namnet borde föra tankarna till studier.

Ännu har inget hänt i den frågan utan den ligger fortfarande i en utredning. Till innevarande riksmöte skrev en annan riksdagsledamot en nästan likalydande motion. Det ser jag mycket positivt på. Riksdagen fick än en gång ta upp frågan till behandling, men tyvärr blev det avslag på samma grund som förra gången (nedan utdrag ur utskottets svar på årets motion). Jag inväntar dagen då jag får se våra motioner bifallna! 

I torsdags kunde jag i en riksdagsdebatt glädja åt att en motion jag skrivit år 2009 just blivit bifallen, åtminstone till sin innebörd. Jag har ju länge varit engagerad i frågor som rör kriminalvården och bl.a. motionerat om att skapa en självständig inspektion för kontroll av kriminalvården. Regeringen har nu beslutat att en utredning ska undersöka just detta. Utredningen ska vara klar dec 2013. Långa ledtider alltså.  Demokrati och politik kräver ofta tålamod, men visst är det härligt att då och då få se att ansträngningar gör skillnad!


KGEUtdrag ur Socialförsäkringsutskottets betänkande 2011/12:SfU1 med svar på förslaget om att byta namn på förlängt barnbidrag (sid 92):

"Utskottet har tidigare uttryckt förståelse för att en person som har uppnått myndighetsåldern kan uppleva det som besvärande att få ett bidrag som benämns förlängt barnbidrag (bet. 2009/10:SfU1 s. 86). Utskottet förklarade sig då inte ha något att invända mot att bidraget byter namn men var inte berett att föreslå riksdagen ett tillkännagivande till regeringen i frågan. Ett motionsyrkande om att ändra benämning på bidraget avstyrktes därmed.

I budgetpropositionen (utg.omr. 10 s. 59) har regeringen förklarat att det är angeläget att reformera den aktivitetsersättning som i dag beviljas unga med funktionshinder som behöver extra tid i skolan, s.k. aktivitetsersättning för förlängd skolgång. Att beviljas aktivitetsersättning för skolgång bedöms öka risken för att därefter få aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga
och att sedan fastna i utanförskap. Regeringens ambition är att dessa ungdomar i stället ska få ersättning inom studiestödssystemet. Denna fråga kommer enligt regeringen att hanteras inom ramen för den kommande utredningen om studiehjälp m.m.
 

Utskottet förutsätter att även frågan om att byta benämning på det förlängda barnbidraget för gymnasiesärskolans elever kommer att aktualiseras inom ramen för nämnda utredning. ”

torsdag 8 mars 2012

Arbete för bättre och mer demokratiska val 2014Denna vecka är plenifri – vilket betyder att vi inte har några möten på riksdagen. I stället är jag hemma i Linköping och deltar i olika möten och träffar. Ett sådantmöte var med ett 40-tal ordförande och tjänstemän som arbetar i de lokala valnämnderna i kommunerna i Östergötland och Jönköpings län.

Hur kom det sig att jag var där? Jo, jag är ledamot av vallagskommittén som till hösten 2012 / våren 2013 ska föreslå en ny vallag, ev. några förändringar i grundlagen som rör val och annat som kan påverka valens genomförande, t.ex. utbildning för valförrättare och säkerhet kring förtidsröstningen. Då är det ju jättebra att få samla på sig erfarenheter från dem som har varit med och genomfört tidigare val i praktiken.

Anledningen att en översyn av vallagen nu sker är att valet 2010 inte blev så framgångsrikt och demokratiskt som det borde. Det var rekord i överklaganden och det blev två omval – i Västra Götaland och i en valkrets i Örebro. Fördelningen av mandat i riksdagen blev inte proportionellt mot hur många röster partierna fick. Med den nuvarande metod om hur mandat fördelas -jämkade uddatalsmetoden - fick S tre extra mandat och M ett för mycket. Fyra av de mindre partierna fick vars ett för lite. I vallagskommittén ska vi titta på vad vi kan göra för att komma till rätta med dessa problem och några andra. Uppdraget kan i helhet läsas här.

Vallagskommittén ska också se över om det är möjligt att starta med någon form av e-röstning i valet 2014. Det är en utmaning som kan lösa vissa problem, t.ex. att slippa trycka upp och distribuera de 660 miljoner (!!) valsedlar som val fallet i valet 2010. Samtidigt måste ett elektroniskt röstsystem garantera valhemlighet och vara störtsäkert. Några länder har prövat, t.ex. Norge. Troligen kan vi dra några lärdomar från dem, och nu i mars ska jag träffa forskare i e-röstning för att höra vad de sett för goda och dåliga exempel.

Att rösta före valdagen (förtidsrösta) har blivit allt mer populärt och det måste finnas beredskap för att den växer i nästa val. I valet 2010 var det nästan 4/10 som valde att förtidsrösta. Att kunna förtidsrösta har haft goda effekter på valdeltagandet. Erfarenheten säger dock att förtidsröstningen måste bli lika reglerad som valet på valdagen för att minska problem den fört med sig. Idag behöver det t.ex. bara vara en röstmottagare i en lokal för förtidsröstning medan tre personer måste vara på plats i vallokalen på valdagen. Av dem med erfarenhet från valnämnderna fick jag med mig ett tydligt budskap – att det går att ångra en förtidsröst ända fram till kl. 19.59 på valdagen skapar stora problem. Sammanräkningen av röster blir så sent in på valnatten att den blir osäker.

Hör gärna av dig till mig om du har tankar som du vill föra in i vallagskommitténs arbete!

Här finns länkar till nyttiga rapporter för att göra framtida val i Sverige ännu bättre.

Erfarenheter från valen 2010, Valmyndigheten

Om valet 2010 i kommunerna av SKL

KGE

onsdag 29 februari 2012

Besök på Karolinska institutet för framtidens forskning

Christian Broberger pekar på delar i hjärnan
Idag har jag besökt Christian Broberger, forskare i neurovetenskap - dvs hjärnan - vid Karolinska Institutet.  Jag och Nina Lundström, ledamot i utbildningsutskottet för FP, var där för att inhämta tankar och förslag inför kommande forskningsproposition. Christian Broberger är vice ordförande i Sveriges Unga akademi och genom RIFO (Riksdagsledamöter och Forskare, där jag är med i styrelsen) hade jag snappat upp att han har tankar kring hur framtida forskning kan utvecklas med stöd av bra politik.

Det var mycket spännande att besöka labet där vi såg en doktorand iordningsställa ett prov av en mushjärna i syfte att titta på tunna skivor av djurets hypothalamus i mikroskop. Hypthalamus styr mycket vitala funktioner och därför fungerar människans hypathalamus mycket likt den hos en mus. Att förstå elektriska signaler och cellernas funktion i hypothalamus kan bl.a. ge ökad förtåelse och i bästa fall botemedel för olika sjukdomstillstånd. Otroligt fascinerande!


Förberedelse av prov för att titta på mushjärna i mikroskop
På labet träffade vi medarbetare med olika bakgrund - och konstaterade att bra forskning kräver människor med olika infallsvinklar, vilket kan vara resultatet av olika utbildningar och att de vistats i olika miljöer. Vi talade om att forskningen är mycket internationell och att det är viktigt att främja rörlighet bland forskare och kunna attrahera utländska forskare till Sverige. Bl.a. nämnde Broberger att det vore värdefullt att öka möjligheten att anställa post docs från andra länder. Kanske vore det minst lika viktigt att satsa på fler unga post docs och försöka få dem att stanna i Sverige som att satsa på att överföra "superprofessorer" och hela labmiljöer, vilket ibland kan vara svårt och ta mycket tid och resurser.

Vi talade också om att det är viktigt att unga forskare som varit ute och lärt nya saker måste beredas utrymme att utveckla sig när de kommer tillbaka till Sverige. Det leder in på frågan hur forskningsmedel ska fördelas. Broberger framhöll att visst är publicering ett viktigt mått, men forskningsplaner för framtida projekt måste få större betydelse.

Slutligen kom vi in på slumpens betydelse i forskningen och den enskilde forskarens drivkraft. Riktigt stora upptäckter vet man inte när man ska hitta. Broberger sa att de kan t.ex. vara resultatet av ett möte med en annan forskare som leder till en givande diskussion och så testar de något nytt tillsammans. Ska jag försöka mig på en sammanfattning av vad vårt möte förde med sig skulle jag säga: att ett öppet klimat, vettiga resurser, människor med olika bakgrund och stimulans av enskildas nyfikenhet ger goda förutsättningar för framgångsrik forskning.

KGEtorsdag 16 februari 2012

Ungerska regeringen förtjänar kritik av EU och liberaler

Utvecklingen i Ungern är allvarlig. Konservativa och nationalister röstar där igenom lagar och förändringar i grundlagen med tydliga demokratiska brister. Den ungerska regeringen griper in i medias frihet och hotar pressfriheten. En ny medielag och mediemyndighet utövar nu styrning och kontroll över det fria ordet.

Idag har Europaparlamentet röstat om en resolution som uttrycker oro över den politiska utvecklingen i Ungern. Liberalerna, Socialdemokratern, De Gröna och vänstern nådde framgångar. De konservativa röstade emot och menar att EU inte ska lägga sig i länders inre angelägenheter.

Förra veckan hade de liberala svenska europaparlamentarikerna en vass artikel i SvD med uppmaning till de svenska moderata ledamöterna att göra gemensam sak med dem och ta avstånd från Ungerns konservativa regering.  I nuläget är det oklart hur de svenska moderaterna röstade. Det går inte att utläsa ur röstsiffrorna.

Idag ställde jag en fråga till EU-minster Birgitta Ohlsson vid riksdagens frågestund (anf 81) om hur regeringen ser på EU:s möjligheter att säkerställa att enskilda medlemsstater respekterar demokrati och fri- och rättigheter. Precis som att diskussioner förs om granskning och sanktioner på det ekonomiska området måste EU få konkreta redskap att trygga att demokrati och grundläggande fri- och rättigheter följs. Birgitta Ohlsson gav ett bra svar om att hon som EU-minister jobbar hårt med att få till en årlig granskning av mänskliga rättigheter i EU-länderna.

Folkpartiet tog vid senaste landsmötet beslut om att vi ska verka för att det införs ett övervaknings- och sanktionssystem för att trygga efterlevnaden av grundläggande rättigheter inom EU. I Tidningen NU 4/12 finns om detta en utmärkt artikel "Konservativt dråpslag för Ungern" av Birgitta Ohlsson.

Det räcker inte att EU ställer omfattande krav på frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna inför att länder blir medlemmar i unionen. Det måste finnas tydliga regler och muskler för att hindra länder som är medlemmar att göra övertramp.

KGE

tisdag 14 februari 2012

Alliansen bättre på att utse toppjobb - nu hoppas jag på stärkt meddelarskydd

Transparency International har ett viktigt idéarbete för att motverka korruption. Jag stödjer dem genom medlemskap. Nyligen släppte de en rapport om Sveriges motståndskraft mot korruption. Bl.a. påpekar de vikten av öppenhet och insyn i rekryteringsprocesser till höga poster. I KU har vi under hösten granskat regeringen utnämningar till statliga toppjobb och ser att utnämningspolitiken blivit bättre, både vad gäller jämställdhet och öppenhet. Om detta har jag och några allianskollegor idag en debattartikel "Färre ur den politiska eliten får toppjobb" på Svenska dagbladets debattsida Brännpunkt.

Mer om KU:s höstgranskning där bl.a. utnämningspolitiken granskades, finns att läsa här. På denna sida hittar du även följande riksdagsdebatt.

I utskottet håller vi just på att hantera frågor om yttrandefrihet och meddelarskydd. I år borde det kunna bli lite skjuts i dessa efter vad regeringen lovat efter Caremaskandalen. Även anställda i privat sektor finansierad med skattepengar måste få meddelarskydd likt det som finns hos offentliga arbetsgivare. Personligen anser jag också att det är passande att ta tag i tillkännagivandet från KU i våras om att regeringen bör se över skyddet för whistleblowers i all verksamhet. I ett interpellationssvar har Beatrice Ask meddelat att regeringen före sommaren ska tillsätta en utredning om stärkt skydd för privatanställda i offentlig verksamhet. Direktiv bör förhandlas snarast och ju förr utredningen kan komma igång desto bättre.


KGE


tisdag 31 januari 2012

Ledarskifte i S och "Övningsskolor" för lärarstudenter

Idag har jag deltagit i programmet ”Riksdagen idag” i Radio Östergötland. Två teman var uppe för diskussion: 1. partiledarbyte för Socialdemokraterna och 2. Jan Björklunds nya utredning om övningsskolor. Här finns länk till inslaget som började ungefär kl. 15.37.

Ny partiledare för S

Jag välkomnar Stefan Löfven som ny partiledare för S. Det har varit väldigt mycket fokus på personfrågor under senaste året eftersom alla partier utom Folkpartiet och Moderaterna haft diskussioner om partiledarskiften. Nu hoppas jag på mer spänstiga politiska diskussioner.
Frågan är dock vilken politik Löfven ska driva? Diskuterades alls hans politiska åsikter eller bara hans personlighet i valet av honom? Man kan ju konstatera att han inte har någon direkt politisk bakgrund, utan en facklig, så det är svårt att se vilken politik han tidigare förespråkat.


Tre saker med Löfven som jag tycker verkar intressanta och lovande:

1. Han har varit öppen för att diskutera åtgärder mot ungdomsarbetslösheten som S avvisat. Exempelvis har han som Metallordföranden öppnat upp för ungdomsavtal, där ungdomar inledningsvis får lägre lön och handledning för att kunna komma in på arbetsmarkanden. Detta har stora likheter med den politik som vi i FP för fram om lärlingsanställningar och lägre ingångslöner för unga.

2. Han har en positiv grundinställning till EU-samarbete och var tydligt för ett svenskt euromedlemskap.

3. Han klargjorde i sitt första tal som partiordförande att han är feminist. Vad betyder det konkret? Han har ju som Metallordförande inte varit för att driva kvinnors intressen, men eftersom detta med feminist var viktigt för honom att säga ska det bli spännande att se hur han framöver tänker sig verka för mer jämställdhet.

Övningsskolor för lärarstudenter

Resultaten i den svenska skolan måste förbättras. I det arbetet är lärarnas kompetens och utbildning är avgörande.  Från och med höstterminen 2011 har vi en ny lärarutbildning med fyra examina med större fokus på vilken lärare studenten ska bli och större fokus på ämneskunskaper för dem som ska undervisa äldre barn.

En viktig del av utbildningen är verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Då ska studenten öva sig i att tillämpa kunskaper i klassrum. Flera studier visar att den verksamhetsförlagda utbildning inte fungerar tillräckligt bra idag. En studie från Lärarförbundet visar t.ex. att kontakterna mellan VFU-skolan och lärarutbildningen/högskolan fungerar dåligt. Lärarna som ska ta emot lärarstuderande hinner inte förbereda handledning och är heller inte utbildade för att handleda. Därtill har studenterna ofta inte sin VFU i den ålderkategori som de avser jobba med. Särskilt dålig matchning är det för dem som ska bli gymnasielärare.

Vi i Sverige behöver kraftsamla för att lärarstudenter ska få större praktiska, pedagogiska färdigheter. Därför ska ett system med ”övningsskolor”utredas. Finland har änge haft framgångsrika övningsskolor där man samlat lärarstudenter för VFU. Nu tillsätts en utredning som ska vara klar till sommaren för att dra erfarenheter från Finland och bygga ett liknande system i Sverige.

Målet är hög kvalitet på handledarna och stark forskningsanknytning i övningsskolorna, så att nya pedagogiska metoder får genomslag i praktiken. Likaså ska studenterna få träna sig med elever i rätt ålder.

Jag stödjer förslaget och hoppas att detta blir ytterligare ett steg för en vassare lärarutbildning, som i förlängningen bidrar till att fler vill bli lärare och att lärarna blir bättre.


KGE

tisdag 17 januari 2012

Riksdagen har startat igenEfter juluppehåll och arbetet på hemmaplan är nu riksdagen återigen samlad i Stockholm.

Juholt verkar idag ha sagt nej till svenskt deltagande i europakten. Enligt mina källor band han sig hårt vid sitt nej. Samtidigt är han en mästare på att ändra sig, så kanske är loppet inte kört ännu. Det vore tragiskt om Sverige ska stå utanför ensamt med Storbritannien. I stället borde Sverige försöka förhandla tillsammans med Danmark eller annat icke-euroland som tror på EU-samarbetet. Imorgon är det partiledardebatt kl. 09.00. Fortsättning på frågan kommer då.Idag har det varit en minnesstund för Raoul Wallenberg i riksdagens kammare med musik, poesi och tal av talmannen. För egen del tänkte jag tillbaka på mitt besök i Budapest i oktober då jag besökte svenska ambassaden där Wallenberg arbetade, hus där han räddat judar och österriskiska ambassaden som var den sista plats han sågs på. Wallenberg är individen som gjorde skillnad. Under sin korta tid i Budapest gjorde han en enorm insats som är hyllad internationellt. I Budapest finns flera statyer, en gata och andra minnesmärken. I Sverige är Wallenberg ett tragiskt exempel på hur undfallande Sverige var under lång tid mot Sovjet. Det är på tiden att Wallenberg nu lyfts fram också i Sverige!
 
 
Slutligen, två länkar. Just nu pågår en enkätundersökning inför att Folkpartiet ska forma ett nytt partiprogram. Alla får möjlighet att bidra med sina farhågor och visioner om framtiden och komma med förslag om vilka liberala värden som kommer att vara särskilt viktiga att lyfta fram under de närmsta tio–tjugo åren. Ta chansen och påverka genom att klicka här.
Den andra länken går till en debattartikel som jag fick publicerad i fredags i Corren som är ett svar till socialdemokraterna om högskolepolitik.

KGE


PS. Bilden visar en staty i Budapest till minne av Wallenbergs gärningar... eller var det Juholts kamp mot Europa ? ;-)
måndag 9 januari 2012

Världsunikt elektronmikroskop vid Linköpings Universitet - kan det förenas med kommande bomässa?Idag har jag träffat professor Lars Hultman vid Linköpings universitet och tittat på det nya elektronmikroskopet - ett världsunikt mikroskop med vars hjälp man kan titta in i material för att se atomer, vilket i förlängningen kan bidra till framgångsrik materialutveckling och attraktiva svenska exportprodukter. Mikroskopet kommer att locka forskare och studenter till Sverige och Linköping. Just för att mikroskopet är så speciellt valde årets nobelpristagare i kemi att besöka just Linköpings universitet i samband med att han mottog priset.

Platsen för mikroskopet är mycket väl utvalt. Det gjordes 90 hål i marken på campusområdet för att hitta den mest stabila platsen - och de fann bra berg i de södra delarna, bakom K-huset, mot räddningstjänsten. Anläggningen är fascinerande! Det finns värme-och kylelement över hela provrummet för att hålla stabil temperatur och hela byggnaden är mycket välisolerad för när prover ska tas måste det vara absolut vibrationsfritt för att bilderna inte ska bli suddiga. Inte ens en radio kan vara påslagen.

Nu planeras för Bomässa år 2016 i Linköping och det finns planer att förlägga mässan, som sedan ska bli bostadsområde, i närheten av universitetet. Det är spännande med en samhällsbyggnadsmässa i Linköping som kan utveckla vår stad, men samtidigt är det viktigt att LinköpingsBo 2016 inte negativt påverkar forskningen med det nya elektronmikroskopet. Exempelvis vore det mycket olyckligt om spårväg byggs på området utanför mikroskopet. Det skulle störa både genom vibrationer och magnetfält. Även byggnationen av mässan måste utföras utan att störa verksamheten i mikroskoplabbet. Mikroskopet och det avancerade huset med titanfasad ritat av arkitektfirman Tham & Videgård har tillsammans en prislapp på cirka 70 miljoner kronor.  Anläggningen är en investering som inte får förstöras av de beslut som ska tas för  bomässan.

Kommunpolitikerna har därför en viktig uppgift: att dessa två framtidsintressen - forskningen och mässan - ska kunna gå ihop!

KGE