onsdag 4 maj 2011

Sverige kan bli bättre på avfallshantering!

Idag har det varit riksdagsdebatt om avfall och kretslopp. I flera år jag motionerat och engagerat mig för förbättrad avfallshantering. Anledningen är enkel: tar vi klokare hand om vårt avfall förbättrar vi förutsättningarna för hälsa för människor och djur, gifterna minskar i miljön, klimatpåverkan blir lägre och vi får en förnuftigare hushållning av energi och råvaror.

Det ska vara lätt att göra rätt: Information ska vara lättillgänglig och insamlingssystemen ska vara inbjudande att använda.

I år har jag lagt extra krut på att lyfta frågan om information kring avfallshantering. Här hittar du min motion och här kan du lyssna till mitt anförande idag i kammaren . (Tillägg torsd 5 maj: Här finns debatten i skrift - mitt anförande är nr 17.)

Det ska inte behöva vara någon tvekan för konsumenter var man ska lämna sitt avfall för att göra rätt. Idag är informationen spretig och ofullständig. Får konsumenter inte bra information är det lätt att avfall hamnar fel!

Kommunerna har ansvaret att informera sina invånare. Hur informationen ges varierar mycket beroende på var man bor. Därtill är märkningen och informationen på varor otillfredsställande. Särskilt måste märkningen på det farliga avfallet bli bättre.

Det finns beräkningar på att runt 2 kg per år och person farligt avfall och elavfall hamnar i hushållssoporna - dvs fel! Till viss del beror det nog på att avfallet inte upplevs som farligt – vi har ju haft det i våra hem. Men batterier, energilampor, ugnsrengöring och insektsmedel är mycket skadligt om det hamnar i miljön. Det behövs mer kunskap och ökad service i insamlingen av dessa varor.

Även informationen på återvinningsstationerna är otillräcklig. I debatten gav jag förslag på några idéer för att stärka informationen. Jag nämnde att man skulle kunna skapa en nationell hemsida med information om hur man hanterar de flesta varor, möjlighet till telefon på återvinningsstationer för att man enkelt ska nå någon som kan ge vägledning för rätt sortering. Det behövs också fler pedagogiska bilder och information på fler språk.

I internationella jämförelser är Sverige ganska bra på att hantera avfall. Det betyder inte att vi kan slå oss till ro. Krafttag behövs för att bryta de stadigt ökande avfallsmängderna. Mellan år 1997 och 2008 ökade genomsnittet avfall per person i Sverige med 100 kilo. Nu är vi uppe i nästan 500 kilo avfall per person/år. Sverige är det land i EU som har högst förbränning – vi är inte bäst på materialåtervinning. Potentialen för ökad återvinning och klokare avfallshantering är stor.

Jag väntar med spänning på Naturvårdsverkets nationella avfallsplan som ska komma till sommaren. Den nuvarande är från 2005. Det är dags för nya tag! Men det är inte bara en myndighet som behöver tänka till. Framtida diskussion om avfallet behöver vara livfull i i hela samhället. Ständigt behöver diskussion pågå för att motivera till nya idéer, men vi måste också hela tiden agera för framsteg. Små förbättringar varje dag gör Sverige till ett föregångsland!

KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar